samosprava

ZLOŽENIE ORGÁNOV MESTA

PRIMÁTOR MESTA: Ján Lenhardt
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA: Ján Mráz
MESTSKÝ ÚRAD:
Prednosta: Jozef Knápek
Ekonóm: Mariana Rimajová
Správa daní a poplatkov: Ing. Zdenka Leitnervá
Evidencia obyvateľstva: Ing Zdenka Leitnerová
Matrika: Elena Závodská
Kultúra a šport: Elena Závodská
Mestská knižnica: Elena Závodská
MESTSKÁ RADA:
Miroslav Bariak, Ladislav Fekete, Ing. Miloslava Lavičková, Ján Mráz, Igor Sedlaček.
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Ing. Aladár Bariak, Miroslav Bariak, Jozef Černák, Peter Černák, Ladislav Fekete,
Kamil Ivanič, Ing. Miroslava Lavičková, Ing. Dušan Leitner, Slavomír Longaj,
Ing. Anton Mózer, Ján Mráz, Erika Murínová, Igot Sedlaček, Iveta Tomašiková,
Ivan Vaškor.
STÁLE KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE:
Komisia finančná a pre správu mesta, predseda: Ing. Miloslava Lavičková
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a ŽP, predseda: Ing. Aladár Bariak
Komisia pre kultúru, mládež a šport, predseda: Ladislav Fekete
Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo: Miroslav Bariak
Komisia obchodu, služieb,cestovného ruchu a pod. činnosti, predseda: Jozef Černák
Komisia ochrany verejného poriadku, predseda: Igor Sedlaček
Komisia sociálna a zdravotná, predseda: Iveta Tomašiková
Kolektív ZPOZ "Človek - človeku", predseda: Elena Závodská
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA:
VZN 16 word
VZN 22 word
VZN 23 word
VZN 19 word